Privacy

Privacy Verklaring

Hoe worden de persoonsgegevens van onze cliënten, bezoekers van onze website en overige relaties behandeld?

Graag licht Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching toe hoe zij omgaat met privacy zodra u gebruik maakt van onze (juridische) diensten – in de ruimste zin van het woord – en onze website. Wij laten u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching verricht als advocaten-, mediation- en coachingskantoor juridische en andere dienstverlening aan particulieren en ondernemingen. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het regelmatig nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. 

We verzamelen alleen persoonsgegevens als wij een opdracht voor u uitvoeren, als u met ons kantoor contact opneemt of onze website bezoekt. Wij vinden het belangrijk dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan en behandelen de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk. Onze privacyverklaring komt er kort gezegd op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor de doelen waarvoor wij de gegevens verzamelen en voor zover daarvoor een wettelijke grondslag bestaat (uitvoering van de opdracht/werkzaamheden, klantenadministratie, relatiebeheer, marketing, uw toestemming);
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan nodig om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken. Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens;
 • We delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht of de wettelijke verplichting noodzakelijk is en wij voldoende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens krijgen;
 • zorgvuldig beveiligen.

1. Contactgegevens

Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching is gevestigd aan de Weyerweg 2 te (5704 CR) Helmond.

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt contact met ons opnemen. Telefonisch zijn wij bereikbaar op 06-41185500, per e-mail via arlette@vanmaasdebie.nl.

2. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen van wie Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching persoonsgegevens verwerkt (o.a. (potentiële) cliënten van Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching, bezoekers van de website van Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching, ontvangers van nieuwsupdates van Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching en alle andere personen die contact opnemen met Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching of van wie Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching persoonsgegevens verwerkt, alsmede op alle (juridische) diensten. Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op haar website worden genoemd.

3. Persoonsgegevens

Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching verwerkt diverse persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf (op eigen initiatief) aan ons heeft verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen) of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Persoonsgegevens kunnen door ons per e-mail, telefoon, faxbericht, per brief of mondeling worden opgevraagd, verkregen of aan ons worden verstrekt.

Bij persoonsgegevens die door u zijn verstrekt gaat het onder meer om: contactgegevens (o.a. NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer) en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak (o.a. geboortedatum, salarisgegevens en andere relevante gegevens betreffende het dienstverband), persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of webformulieren en persoonsgegevens door u verstrekt tijdens (kennismakings)gesprekken.

Persoonsgegevens die wij uit andere bronnen verkrijgen, betreffen bijvoorbeeld persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites of persoonsgegevens die kunnen worden verkregen uit het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

4. Doeleinden verwerkingen

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. Wij verwerken uw persoonsgegevens met het volgende doel:

 • (juridische) dienstverlening aan u te kunnen (blijven) verrichten, waaronder het uitvoeren van een overeenkomst, advisering en bijstand in (gerechtelijke) procedures
  Indien u ons een dossier in behandeling heeft gegeven, vragen wij u om uw contactgegevens te verstrekken. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, advisering, bemiddeling en verwijzing, afhankelijk van de aard van de kwestie. Uw persoonsgegevens worden bovendien gebruikt voor de facturatie naar aanleiding van de verrichte werkzaamheden. Voor zover noodzakelijk voor onze dienstverlening verstrekken wij u persoonsgegevens aan derden.
 • nakoming van onze juridische en wettelijke verplichtingen
  Op grond van de wet en de gedragsregels die gelden voor advocaten dienen wij bijvoorbeeld uw identiteit te verifiëren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.
 • contacten met relaties onderhouden en communicatie activiteiten
  Uw contactgegevens worden opgenomen in ons systeem en worden mogelijk gebruikt voor het toesturen van nieuwsupdates, uitnodigingen voor seminars en het toezenden van informatie waar u om heeft verzocht.
 • u te informeren over onze (juridische) diensten en onze website alsmede over wijzigingen en updates in dat kader en u nieuwsbrieven en berichten van commerciële aard toe te kunnen sturen (marketingdoeleinden)
  In het kader van acquisitie verzamelen wij (commerciële) informatie over bedrijven en contactgegevens van personen werkzaam bij die bedrijven met wie wij mogelijk in contact willen reden of zijn getreden. Deze informatie wordt door ons zorgvuldig bewaard en vertrouwelijk behandeld. Wij kunnen deze personen (per e-mail) benaderen met informatie die voor hen relevant is. Wij verwerken bij dergelijke marketingacties geen bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens.
 • onze website te onderhouden, waarbij wij onder meer uw IP-adres verwerken
 • Social media
  Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching gebruikt diverse social media, waaronder LinkedIn. Indien u functies op onze website met betrekking tot social media gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via de betreffende social media kanalen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk is voor verwerkelijking van deze doeleinden.

5. Rechtsgronden

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Op basis van een (te sluiten) overeenkomst
  De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht die u met ons sluit met betrekking tot onze (juridische) dienstverlening. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om onze (juridische) diensten te kunnen verlenen alsmede aan de andere verplichtingen van deze overeenkomst te kunnen voldoen. Zonder het verstrekken van de noodzakelijke persoonsgegevens kunt u deze overeenkomst niet met ons aangaan.
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
  Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van deze wet zijn advocaten verplicht bepaalde informatie vast te leggen. Zo dient de identiteit van cliënten te worden geïdentificeerd en geverifieerd.
 • Gerechtvaardigd belang
  Wij verwerken ook uw persoonsgegevens als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. In ieder geval betreft dit de verwerking van persoonsgegevens – zoals uw IP-adres – als u onze website gebruikt, in welk geval ons gerechtvaardigd belang is om onze website te kunnen onderhouden. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om u commerciële communicatie – met het oog op onze marketingdoeleinden – te sturen voor vergelijkbare diensten die wij verlenen, bijvoorbeeld uitnodigingen voor cursussen en masterclasses.
 • Verkregen toestemming
  Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt op grond van de toestemming die u heeft verleend. Bijvoorbeeld voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden (het verzenden van nieuwsbrieven) die niet direct betrekking hebben op soortgelijke diensten die wij verlenen. Indien u geen toestemming heeft verleend, worden uw persoonsgegevens niet verwerkt voor de betreffende doeleinden. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóórafgaand aan de intrekking daarvan.

6. Delen van persoonsgegevens

Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde criteria. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching, zoals een IT-leverancier, een ICT-deskundige alsmede het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met een (gerechtelijke) procedure of correspondentie met de wederpartij. Uw persoonsgegevens geven wij ook door aan de postbezorger om indien nodig stukken bij u te bezorgen.

Daarnaast zal Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten  aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

7. Verwerkers

Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners inschakelen die uitsluitend in opdracht (conform onze instructies) persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Met deze verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt. Voorbeelden van verwerkers zijn dienstverleners die hostingdiensten leveren en softwareleveranciers.

8. Doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching kan uw persoonsgegevens doorgeven naar het buitenland. Landen binnen de EER kennen een gelijk niveau van gegevens bescherming als Nederland. Met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens indien noodzakelijk ook buiten de EER doorgeven. 

Uit hoofde van de AVG mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien voor de bescherming van persoonsgegevens een passend niveau is gewaarborgd of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten of indien het noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering waarbij wij u juridisch bijstaan, kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan een partij buiten de EER.

9. Beveiliging persoonsgegevens

Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching hecht groet waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

10. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering onze (juridische) dienst en/of voor uw gebruik van onze website, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Het streven is dat wij uw persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen aanbieden. Voorzover mogelijk zullen wij nadien uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij u op de hoogte wilt worden gehouden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld door middel van nieuwsupdates. 

11. Uw rechten

Op basis van de privacy wet- en regelgeving heeft u diverse rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierna kunt u lezen wat deze rechten inhouden en hoe u van deze rechten gebruik kunt maken.

 • Inzage
  U heeft het recht om te vragen over weke gegevens wij van u beschikken en om deze gegevens in te zien. Wij zullen op uw verzoek schriftelijke aan u mededelen welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken en wij geven u daarvan een kopie. Ook lichten wij toe waarom we bepaalde gegevens verwerken, welke soorten persoonsgegevens we verzamelen, hoe lang we de persoonsgegevens bewaren, welke (privacy)rechten u nog meer geldend kunt maken en eventueel met wie de persoonsgegevens worden gedeeld.
 • Correctie of aanvulling
  U heeft het recht bij ons een verzoek in te dienen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zulle wij alle redelijke maatregelen nemen om die gegevens te wijzigen of aan te vullen en u daarvan op de hoogte brengen. Indien wij uw gegevens aan derde partijen hebben verstrekt, dan zullen wij de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan hen doorgeven.
 • Gegevenswissing
  U kunt ons verzoeken persoonsgegevens te wissen in de volgende situaties:

– Indien wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of worden   verwerkt;

– U heeft de gegeven toestemming voor verder gebruik van de gegevens ingetrokken en er is geen andere grondslag meer voor verwerking;

– Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gronden voor verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen;

– De persoonsgegevens zijn/worden onrechtmatig door ons verwerkt;

– Wij dienen uw persoonsgegevens te wissen wegens het verstrijken van de wettelijk bepaalde termijn;

– Wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verkregen.

 • Beperking verwerking
  Indien u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons heeft doorgegeven, kunt u ons verzoeken de gegevensverwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben.
  Het recht op beperking van de verwerking geldt indien gegevens mogelijk onjuist zijn, indien de gegevensverwerking onrechtmatig is, indien de gegevens niet meer nodig zijn en indien u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien wij gegevens aan derde partijen hebben verstrekt, zullen wij hen hiervan op de hoogte brengen en hen verzoeken het gebruik van deze gegevens eveneens te beperken. Na een verzoek tot beperking van de verwerking zullen wij uw gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of ingeval van gewichtige redenen.
 • Gegevensoverdraagbaarheid
  Als u (digitaal) persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt en wij deze gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst hebben verwerkt, heeft u het recht deze gegevens (in kopie) te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar bestandsformaat. In een dergelijke situatie kunt u ons ook vragen uw gegevens rechtstreeks naar een andere dienstverlener te sturen.
 • Bezwaar
  U heeft het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerkingen die u betreffen. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij de verwerking van uw gegevens stoppen, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking te maken heeft met een rechtsvordering.
  Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor (direct) marketingactiviteiten, dan zullen wij deze gegevensverwerking direct na uw bezwaar staken.
 • Intrekking toestemming
  Indien u toestemming heeft gegeven voor verwerking van uw persoonsgegevens kunt u deze toestemming altijd op dezelfde wijze weer intrekken. Een intrekking van uw toestemming doet niets af aan eerdere verwerkingen op die grond.
 • Uitoefenen rechten
  Indien u van één of meer van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via: 06-41185500 of per email aan arlette@vanmaasdebie.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, reageren op uw verzoek.
  Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter identificatie en verificatie een kopie over te leggen van een geldig legitimatiebewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
  Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching aan uw verzoek als betrokkene geen volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

12. Communicatie

Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in onze databestanden. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten conform de wettelijke bewaartermijn worden opgeslagen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

13. Social media

Op de website van Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn. Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

14. Website bezoek en cookies

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching te vergroten, wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching  maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het beruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder “Social media” is omschreven. Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telefompost/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

15. Nieuwsupdates

Op de website biedt Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching nieuwsupdates aan die vrij toegankelijk zijn. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens.

Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching kan in sommige gevallen niet in staat zijn om persoonsgegevens uit een nieuwsupdate te verwijderen. In een reactie op uw voornoemd verzoek geeft Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacyvragen.

Iedere nieuwsupdate bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

16. Klachten

Bij klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens verwijzen wij u voorts naar de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u nog vragen over de verwerking van de persoonsgegevens of over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen, telefonisch: 06-41185500 of per email: arlette@vanmaasdebie.nl of per post: Weyerweg 2, 5704 CR Helmond. 

17. Veranderingen

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de AVG. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden die onze (juridische) dienstverlening en website bieden. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Van Maas de Bie Advocatuur Mediation Coaching heeft namelijk het recht om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze privacyverklaring worden op de website gepubliceerd. De meest recente versie kunt u raadplegen op de website. 

Van Maas de Bie B.V.
Weyerweg 2
5704 CR Helmond
tel. 06 4118 5500
KvK 08124589

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 februari 2019.