Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Van Maas de Bie B.V. d.d. september 2021

  1. Deze algemene voorwaarden van Van Maas de Bie B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, verder ook wel aangeduid met Van Maas de Bie) zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die wordt gesloten met Van Maas de Bie B.V., inclusief eventuele vervolgopdrachten, aanvullende en/of nieuwe opdrachten, op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht. De toepasselijkheid van (enige) algemene voorwaarde(n) van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse en Spaanse taal opgesteld. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en de andere versies is de Nederlandse versie bindend. Van Maas de Bie mag deze algemene voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle daaropvolgende rechtsbetrekkingen met de opdrachtgever.
  2. De Algemene Voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van de aan Van Maas de Bie verbonden persoon. Derden die bij de uitvoering van de dienstverlening door Van Maas de Bie direct of indirect zijn betrokken, alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers kunnen zich jegens de opdrachtgever ook op deze Algemene Voorwaarden beroepen en deze zullen alsdan ten gunste van deze derde van toepassing zijn.
  3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9, worden alle opdrachten uitsluitend aanvaard door of namens Van Maas de Bie B.V. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt hierbij voor zover nodig uitdrukkelijk uitgesloten.
  4. De werkzaamheden van Van Maas de Bie zullen zich beperken tot het in de overeenkomst van opdracht en/of elders beschreven onderwerp en de aldaar beschreven werkzaamheden. Met betrekking tot aspecten van de zaak die niet rechtstreeks betrekking hebben op dat (beschreven) onderwerp, rust op Van Maas de Bie in het geheel geen verantwoordelijkheid of zorgplicht. Een eventuele zorgplicht van Van Maas de Bie jegens opdrachtgever is uitdrukkelijk beperkt tot de belangen waarop de door de opdrachtgever aan Van Maas de Bie verstrekte opdracht rechtstreeks betrekking heeft.
  5. Opdrachten komen tot stand nadat Van Maas de Bie schriftelijk de opdracht heeft aanvaard en Van Maas de Bie de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden, door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend, retour heeft ontvangen, dan wel indien een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. Van Maas de Bie is gerechtigd om zowel voor de aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds van de opdrachtgever te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Dit voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Van Maas de Bie dit bedrag aan de opdrachtgever
  6. Op grond van de toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is Van Maas de Bie verplicht de identiteit van de opdrachtgever en van de uiteindelijke begunstigde(n) vast te stellen en onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft aan de autoriteiten te melden. Op basis van de Wwft is het Van Maas de Bie verboden om aan de opdrachtgever te melden dat zij aldus heeft gemeld.
  7. De opdrachtgever verleent toestemming om, al dan niet in verband met de opdracht, binnen de organisatie van Van Maas de Bie de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van aan Van Maas de Bie verbonden persoon dan wel ingeschakelde personen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet en e-mail. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder virussen en spam filters. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  8. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een rechtsbetrekking met Van Maas de Bie of een product of dienst geleverd door Van Maas de Bie en/of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Van Maas de Bie aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.
  9. Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht is Van Maas de Bie bevoegd om derden in te schakelen en eventuele voorwaarden waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Van Maas de Bie zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever, indien het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Van Maas de Bie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een derde. De opdrachtgever vrijwaart Van Maas de Bie en de aan Van Maas de Bie verbonden persoon tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de gegeven en door Van Maas de Bie aanvaarde opdracht en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen. Alle kosten die Van Maas de Bie moet maken in verband met aanspraken van derden zullen door opdrachtgever aan haar worden vergoed. Van Maas de Bie zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. De opdrachtgever geeft Van Maas de Bie hierbij toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht aan deze derden te overleggen. Van Maas de Bie sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van deze derden.
  10. Van Maas de Bie heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van Van Maas de Bie voor een specifieke aanspraak is beperkt tot het bedrag dat voor die aanspraak aan haar is uitbetaald op grond van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van Van Maas de Bie beperkt tot éénmaal het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,=. Dit artikel is naar analogie van toepassing als er producten of diensten worden geleverd anders dan op grond van een overeenkomst van opdracht. De in dit artikel omschreven uitsluiting en/of beperking van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade die een gevolg is voor het niet deugdelijk functioneren van (waaronder falen van/of gebreken aan) de door Van Maas de Bie bij de uitvoering van de opdracht gebruikte zaken, waaronder apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Van Maas de Bie is niet aansprakelijk voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronische communicatie, waaronder door virussen en spam filters.

   Van Maas de Bie en de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen zijn echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Van Maas de Bie. Van Maas de Bie is nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

  11. Vorderingen in verband met aansprakelijkheid van Van Maas de Bie dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Iedere schadevergoedingsvordering vervalt één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de betreffende schade en Van Maas de Bie als mogelijkerwijs aansprakelijke partij, tenzij deze eerder vervallen of verjaren op basis van het toepasselijke recht.
  12. Alle verweermiddelen zijn van toepassing ongeacht de juridische grondslag waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd.
  13. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend op basis van de gewerkte tijd tegen de toepasselijke uurtarieven. De opdrachtgever is verder gehouden tot betaling van de verschotten (waaronder griffierechten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, betalingskosten, kosten van deskundigen, reis- en verblijfskosten en kosten van uittreksels), kantoorkosten, indien van toepassing BTW en andere belastingen. Uurtarieven kunnen automatisch zonder voorafgaand bericht worden verhoogd als de deskundigheid van een persoon als gevolg van een langere werkervaring toeneemt of als Van Maas de Bie B.V. meent dat een algemene tariefsverhoging gerechtvaardigd is op basis van de marktomstandigheden. Van Maas de Bie factureert gewoonlijk maandelijks, maar kan ook frequenter of minder frequent facturen. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, waarna de declaraties direct opeisbaar zijn. De wettelijke rente begint meteen na overschrijding van die betalingstermijn te lopen. Verrekening en/of opschorting door de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De declaraties moeten zonder enige korting en zonder beroep op opschorting en/of verrekening door opdrachtgever worden voldaan. Iedere door Van Maas de Bie gedane schatting en/of opgave van het totaalbedrag van het honorarium en/of verschotten en/of kosten is indicatief. Aan een dergelijke schatting en/of opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bezwaren van de opdrachtgever dienen binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 3 maanden na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Van Maas de Bie kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur. Alle (buiten)gerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van declaraties waarvan opdrachtgever met de tijdige betaling in gebreke is, komen voor rekening van de opdrachtgever. Voor de hoogte van deze kosten wordt verwezen naar de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
  14. Van Maas de Bie is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten dan wel te staken zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien de (voorschot-)declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan. Van Maas de Bie zal in geval van opschorting of staking van haar werkzaamheden de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen. Van Maas de Bie is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting dan wel staking van de werkzaamheden.
  15. Van Maas de Bie beschikt over een klachtenregeling, welke op haar dienstverlening van toepassing is. Zie klachtenregeling voor meer informatie.
  16. Van Maas de Bie heeft geen derdengeldrekening, zodat zij geen derdengelden in ontvangst kan nemen.
  17. De rechtsbetrekkingen tussen Van Maas de Bie en haar opdrachtgever, inclusief een eventuele aansprakelijkstelling, worden beheerst en zullen worden uitgelegd naar Nederlands recht. Geschillen in eerste aanleg zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter, onverminderd de bevoegdheid van Van Maas de Bie om een geschil aan enige andere bevoegde rechter voor te leggen.

  Van Maas de Bie B.V. is gevestigd in Helmond en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 857596767.

  De Algemene Voorwaarden zijn in september 2021 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Oost-Brabant onder depotnummer 21.18 en te raadplegen op de website van Van Maas de Bie: www.vanmaasdebie.nl.