Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Maas de Bie B.V. d.d. juli 2017

 1. Deze algemene voorwaarden van Van Maas de Bie B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht) zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Van Maas de Bie B.V. wordt gegeven, inclusief eventuele vervolgopdrachten, aanvullende en/of nieuwe opdrachten, op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht. De toepasselijkheid van (enige) algemene voorwaarde(n) van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse en Spaanse taal opgesteld. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en de andere versies is de Nederlandse versie bindend. Van Maas de Bie B.V. mag deze algemene voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle daaropvolgende rechtsbetrekkingen met de opdrachtgever.
 2. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De Algemene Voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van aan Van Maas de Bie B.V. verbonden personen, waaronder wordt begrepen de bij haar werkzame personen (al dan niet in dienstbetrekking), de adviseurs, de partners (zijnde de personen die via hun houdstermaatschappij aandelen in Van Maas de Bie B.V. houden), de vennoten, de aandeelhouders of vroeger verbonden personen en iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door Van Maas de Bie B.V. wordt ingeschakeld of voor wier handelen Van Maas de Bie B.V. (wettelijk) aansprakelijk is of kan zijn, alsmede aan alle respectievelijke rechtsopvolgers (“beding ten behoeve van derden”).
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, worden alle opdrachten uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd door Van Maas de Bie B.V. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt hierbij voor zover nodig uitdrukkelijk uitgesloten. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:409 BW zijn de aan Van Maas de Bie B.V. verbonden personen niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Dit artikel 4 is naar analogie van toepassing als er producten of diensten worden geleverd anders dan op grond van een overeenkomst van opdracht.
 5. De werkzaamheden van Van Maas de Bie B.V. zullen zich beperken tot het in de overeenkomst van opdracht en/of elders beschreven onderwerp en de aldaar beschreven werkzaamheden. Met betrekking tot aspecten van de zaak die niet rechtstreeks betrekking hebben op dat (beschreven) onderwerp, rust op Van Maas de Bie B.V. in het geheel geen verantwoordelijkheid of zorgplicht. Een eventuele zorgplicht van Van Maas de Bie B.V. jegens opdrachtgever is uitdrukkelijk beperkt tot de belangen waarop de door de opdrachtgever aan Van Maas de Bie B.V. verstrekte opdracht rechtstreeks betrekking heeft.
 6. Opdrachten komen tot stand nadat Van Maas de Bie B.V. schriftelijk de opdracht heeft aanvaard en Van Maas de Bie B.V. de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden, door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend, retour heeft ontvangen, dan wel indien een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. Van Maas de Bie B.V. kan van de opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen alvorens te beginnen met de opgedragen werkzaamheden. Van Maas de Bie B.V. is eveneens gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen indien de opdrachtgever op enig moment declaraties van Van Maas de Bie B.V. niet tijdig heeft voldaan dan wel te voorzien is dat de opdrachtgever declaraties van Van Maas de Bie B.V. niet tijdig zal voldoen. Van Maas de Bie B.V. is gerechtigd het voorschot bij het einde van de opdracht te verrekenen. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Van Maas de Bie B.V. dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren. Over het voorschot wordt geen rente vergoed.
 7. Op grond van de toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is Van Maas de Bie B.V. verplicht de identiteit van de opdrachtgever en van de uiteindelijke begunstigde(n) vast te stellen en onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft aan de autoriteiten te melden. Op basis van de Wwft is het Van Maas de Bie B.V. verboden om aan de opdrachtgever te melden dat zij aldus heeft gemeld.
 8. De opdrachtgever verleent toestemming om, al dan niet in verband met de opdracht, binnen de organisatie van Van Maas de Bie B.V. de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van aan Van Maas de Bie B.V. verbonden personen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet en e-mail. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder virussen en spam filters. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 9. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een rechtsbetrekking met Van Maas de Bie B.V. of een product of dienst geleverd door Van Maas de Bie B.V. en/of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Van Maas de Bie B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.
 10. Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht is Van Maas de Bie B.V. bevoegd om derden in te schakelen en eventuele voorwaarden waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Van Maas de Bie B.V. zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever, indien het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Van Maas de Bie B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een derde. De opdrachtgever vrijwaart Van Maas de Bie B.V. en de aan Van Maas de Bie B.V. verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de gegeven en door Van Maas de Bie B.V. aanvaarde opdracht en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Deze vrijwaring omvat tevens de kosten van juridische bijstand. Van Maas de Bie B.V. zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. De opdrachtgever geeft Van Maas de Bie B.V. hierbij toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht aan deze derden te overleggen. Van Maas de Bie B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van deze derden.
 11. Van Maas de Bie Advocaten B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking, die door de Nederlandse Orde van Advocaten is voorgeschreven. De totale aansprakelijkheid van Van Maas de Bie B.V. en de aan Van Maas de Bie B.V. verbonden personen voor een specifieke aanspraak is beperkt tot het bedrag dat voor die aanspraak aan haar is uitbetaald op grond van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, de verzekering geen aanspraak geeft op uitkering dan wel de verzekeraar niet aan Van Maas de Bie B.V. uitkeert, is de totale aansprakelijkheid van Van Maas de Bie B.V. voor al het handelen en nalaten in een bepaalde zaak beperkt tot het honorarium dat in de betreffende zaak in de 6 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks evenwel met een maximum van 50.000 euro. Dit artikel 11 is naar analogie van toepassing als er producten of diensten worden geleverd anders dan op grond van een overeenkomst van opdracht. De in dit artikel omschreven uitsluiting en/of beperking van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade die een gevolg is voor het niet deugdelijk functioneren van (waaronder falen van/of gebreken aan) de door Van Maas de Bie B.V. bij de uitvoering van de opdracht gebruikte zaken, waaronder apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Van Maas de Bie B.V. is niet aansprakelijk voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronische communicatie, waaronder door virussen en spam filters.
 12. Vorderingen in verband met aansprakelijkheid van Van Maas de Bie B.V. dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Iedere schadevergoedingsvordering vervalt één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de betreffende schade en Van Maas de Bie B.V. als mogelijkerwijs aansprakelijke partij, tenzij deze eerder vervallen of verjaren op basis van het toepasselijke recht.
 13. Alle verweermiddelen zijn van toepassing ongeacht de juridische grondslag waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd.
 14. De volgende individuen en entiteiten zijn niet aansprakelijk ten opzichte van de opdrachtgever: (i) voormalige, huidige en toekomstige (a) partners, vennoten en directe of indirecte aandeelhouders van Van Maas de Bie B.V., (b) groep-, werk-, pensioen- of andere gerelateerde entiteiten van Van Maas de Bie B.V., haar partners, vennoten of haar directe of indirecte aandeelhouders, (ii) individuen die werken voor en verbonden zijn aan Van Maas de Bie B.V. of de onder (i) genoemden, zoals werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers (in het verleden, heden of de toekomst).
 15. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
 16. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend op basis van de gewerkte tijd tegen de toepasselijke uurtarieven. De opdrachtgever is verder gehouden tot betaling van de verschotten (waaronder griffierechten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, betalingskosten, kosten van deskundigen, reis- en verblijfskosten en kosten van uittreksels), kantoorkosten, indien van toepassing BTW en andere belastingen alsmede een vaste opslag voor kantoorkosten van 6%. Uurtarieven kunnen automatisch zonder voorafgaand bericht worden verhoogd als de deskundigheid van een persoon als gevolg van een langere werkervaring toeneemt of als Van Maas de Bie B.V. meent dat een algemene tariefsverhoging gerechtvaardigd is op basis van de marktomstandigheden. Wordt het uurtarief verhoogd met meer dan 15% ineens of binnen twee maanden na aanvang van de opdracht dan kan de opdrachtgever de overeenkomst beëindigen door middel van een aangetekende brief. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief. Van Maas de Bie B.V. factureert gewoonlijk maandelijks, maar kan ook frequenter of minder frequent facturen. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, waarna de declaraties direct opeisbaar zijn. De wettelijke rente begint meteen na overschrijding van die betalingstermijn te lopen. Verrekening en/of opschorting door de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De declaraties moeten zonder enige korting en zonder beroep op opschorting en/of verrekening door opdrachtgever worden voldaan. Iedere door Van Maas de Bie B.V. gedane schatting en/of opgave van het totaalbedrag van het honorarium en/of verschotten en/of kosten is indicatief. Aan een dergelijke schatting en/of opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bezwaren van de opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Van Maas de Bie B.V. kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur. Alle (buiten)gerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van declaraties waarvan opdrachtgever met de tijdige betaling in gebreke is, komen voor rekening van de opdrachtgever. Voor de hoogte van deze kosten wordt verwezen naar de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). De toepasselijkheid van artikel 7:411 lid 1 en 2 BW wordt, voor zover de leden van dat artikel het recht van Van Maas de Bie B.V. op het volledige honorarium en/of kosten mochten beperken, uitdrukkelijk uitgesloten.
 17. Van Maas de Bie B.V. is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten dan wel te staken zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien de (voorschot-)declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, het kredietrisico op een opdrachtgever door Van Maas de Bie B.V. als te hoog wordt ingeschat of onvoldoende zeker wordt geacht dat de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen jegens Van Maas de Bie B.V. zal kunnen nakomen. Van Maas de Bie B.V. zal in geval van opschorting of staking van haar werkzaamheden de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen. Van Maas de Bie B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting dan wel staking van de werkzaamheden.
 18. Het dossier wordt gedurende zeven jaar bewaard, waarna het Van Maas de Bie B.V. vrijstaat het dossier te vernietigen.
 19. Van Maas de Bie B.V. beschikt over een klachtenregeling, welke op onze dienstverlening van toepassing is. Zie www.vanmaasdebie.nl voor meer informatie.
 20. Op de rechtsbetrekkingen tussen Van Maas de Bie B.V. en haar opdrachtgever, inclusief een eventuele aansprakelijkstelling, worden beheerst en zullen worden uitgelegd naar Nederlandse recht. Geschillen in eerste aanleg zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Oost-Brabant, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Van Maas de Bie B.V. om een geschil aan enige andere bevoegde rechter voor te leggen.

Van Maas de Bie B.V. is gevestigd in Helmond en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 857596767.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Oost-Brabant onder depotnummer @ in juli 2017.